รายละเอียดข่าว

รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
Created by technoadmin on 4/18/2013 12:03:16 PM

รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556


รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 

                   1.ร้อยละการรับนักเรียนนักศึกษาเทียบกับแผนของสถานศึกษาสังกัด สอศ.  10 มิถุนายน 2556

               2.โปรดอ่านคำชี้แจง ดาวน์โหลด

                            แสดงกราฟการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556


print
rating