สรุปจำนวนบุคลากรเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556  งวด 3 | 1617 
 
[CONTENTBME]สรุปจำนวนบุคลากรเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556  งวด 3 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น.
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th