รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดทำข้อมูล GPAX และ GPA ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคฤดูร้อน)
Created by kamolwan on 6/26/2013 2:58:27 PM

ดาวน์โหลด ข้อมูลสรุปผลการจัดทำข้อมูล GPAX และ GPA ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคฤดูร้อน)


ดาวน์โหลด ข้อมูลสรุปผลการจัดทำข้อมูล GPAX และ GPA ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคฤดูร้อน)print
rating