ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560| 678 
 
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
[CONTENTBME]ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
สถานศึกษา
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th