รายละเอียดข่าว

สอศ.จัดประชุมสถานีวิทยุ R-Radio Network 142 สถานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งสถานีวิทยุตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
Created by technoadmin on 5/26/2014 8:53:43 AM

สอศ.จัดประชุมสถานีวิทยุ R-Radio Network 142 สถานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งสถานีวิทยุตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 


            สอศ.จัดประชุมสถานีวิทยุ R-Radio Network 142 สถานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งสถานีวิทยุตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 

            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบสายอากาศ และการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้กับครูสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาโทรคมนาคมในสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) ที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเตรียมการรองรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.. ๒๕๕๓ อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบสายอากาศ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานีวิทยุชุมชนได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ของสถานีวิทยุฯ R-Radio Network 142 สถานี

------
------
------
----

R-Radio Network

ภาพ/ข่าว

26 พฤษภาคม 2557

print
rating