แจ้งการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์| 712 
 

แจ้งการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งผลการประขุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ เรื่อง วิธีการบริหาร
ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวภายใต้ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่บูรณาการกับหน่วยงานทุกสังกัดที่จัดการศึกษา และมีมติที่ประชุมที่สำคัญให้หน่วยงานถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือสอศ. ที่ 0612/6155

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th