เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเว็บไซต์เผยแพร่สื่อวิชาชีพออนไลน์ สร้างอาชีพได้ใน ๑๔ วัน ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง| 18 
 

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเว็บไซต์เผยแพร่สื่อวิชาชีพออนไลน์ สร้างอาชีพได้ใน ๑๔ วัน ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th