รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล GPAX และ GPA (5 ภาคเรียน) ปี 2557
Created by kamolwan on 12/25/2014 10:59:16 AM

กรุณารีบดำเนินการแล้วส่งไฟล์ มาที่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา กมลวรรณ ศรีเหรา  โดยด่วน ภายในวันนี้


ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล GPAX และ GPA (5 ภาคเรียน) ปี 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น.
ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา ศูนย์ ITC จังหวัดที่ดำเนินการรวบรวม
1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ศูนย์ ITC จังหวัดอุดรธานี คือ
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจอุดรธานี  
หมายเหตุ กรุณารีบดำเนินการแล้วส่งไฟล์ มาที่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา กมลวรรณ ศรีเหรา  โดยด่วน ภายในวันนี้
print
rating