เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ๗๗ จังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสื่อนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 77 
 

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ๗๗ จังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสื่อนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th