จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2562| 126 
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2562

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ผู้่สำเร็จ
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th