ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาสื่อกิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)| 17 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาสื่อกิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th