รายละเอียดข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 7/14/2016 4:11:39 PM

ใช้ข้อมูลเสมือนจริงในการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา โดยใช้ข้อมูลเสมือนจริงในการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ โดยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลจากสถานศึกษานำร่อง 13 แห่ง ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม  2559 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบข่าว  

ภาพประกอบข่าว2

print
rating