รายละเอียดข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 9/27/2016 4:28:42 PM

ระหว่างวันที่23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบข่าวการอบรม ภาพประกอบข่าวการอบรม

ภาพประกอบข่าวการอบรม ภาพประกอบข่าวการอบรม


print
rating