รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่แก้ไขข้อมูล GPAX & GPA ปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2
Created by kamolwan on 11/9/2012 11:35:31 AM

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่แก้ไขข้อมูล GPAX & GPA ปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่แก้ไขข้อมูล GPAX & GPA ปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2print
rating