รายชื่อและที่อยู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 421 แห่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556| 14527 
 
[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถานศึกษา
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th