รายละเอียดข่าว

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน หลังจาก MOU ไปแล้ว
Created by technoadmin on 10/17/2016 3:16:50 PM

เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา รามอินทรา


เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา รามอินทรา ได้จัดประชุมติดตามงาน Mricrosoft เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน หลังจาก MOU ไปแล้ว โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

print
rating