รายละเอียดข่าว

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
Created by host on 12/14/2016 2:57:21 PM

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติลงพื้นที่ให้บริการประชาชนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพprint
rating