รายละเอียดข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสารเทศฯ และศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดสัมมนา (OD) จังหวัดเชียงราย
Created by host on 2/9/2017 10:20:47 AM

นำคณะโดย นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ เมื่อวันที่ 2-5 ก.พ.60 ศูนย์เทคโนโลยีสารสารเทศฯ และศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดสัมมนา (OD) นำคณะโดย นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นักเรียน นักศึกษาได้อธิบายการทำแปลงผักที่ได้ทำการทดลอง และนำเสนอผลงานต่างๆที่ตนได้จัดทำขึ้นมากมาย


 ภาพศูนย์การเรียนบ้านนาโต่
ศูนย์การเรียนบ้านาโต่
 ภาพศูนย์การเรียนบ้านนาโต่  ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่

print
rating