รายละเอียดข่าว

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
Created by kamolwan on 1/25/2013 3:17:28 PM

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.


รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียนเข้าใหม่ (นอกระบบ) ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.print
rating