นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษามอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ
Created by host on 4/14/2017 3:22:20 PM

ดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ แห่ง


นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษามอบให้นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑๔ แห่ง ดังนี้ 

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  จังหวัดนครปฐม อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ แห่ง

  

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษามอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษาเป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑ แห่ง


เมื้่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  เป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร  และวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ แห่ง

 

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน ๑ แห่ง 


วันที่ 14 เมษายน 2560 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา มอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา มอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒ แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล


วันที่ 16 เมษายน 2560 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา มอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด และ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒ แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด


วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา มอบให้ นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๓ แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ


วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี


วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม


rating