วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) 
 1.เสนอกรอบนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยี
 2.พัฒนาระบบข้อมูลและการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้

 4.พัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
 5.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6.จัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์