ข้อมูลบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
 นางสาวอจจนา จุใจ
อรรจนา จุใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 นายศุภสัณห์
นายศุภสัณห์ สุยวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ                          
 นายศุภสัณห์
นายสมคิด ทิมมณีฉาย
เจ้าหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ
 นายศุภสัณห์
นายสมบูรณ์ อันอาษา
เจ้าหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 กลุ่มศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
 นางสาวอรวรรณ
อรวรรณ  พรมใหม 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
นางสาวณิลุบล 
นางนิศรา โภชากรณ์ 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวณิลุบล
นางสาวสุภาพร ปีนัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   นางสาวหทัยชนก
หทัยชนก รักบำรุง
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 นายอำพล
อำพล แต้มทอง
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 
นายอภิรักษ์
อภิรักษณ์ บุตรละ
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา  (MIS)    

 นายศุภชัย
ศุภชัย  สุขุมาลจันทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา

จักพงษ์
จักรพงศ์ รินทะวงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นายกฤษฎา
กฤษฎา ผาหยาด พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

 นางนุชรัตน์
นุชรัตน์ เพ็งวัน
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯเพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม (LMS)    
 นางสาวอจจนา จุใจ
อรรจนา จุใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศฯเพื่อการเรียนกาสอน

นายทิพากรณ์ 
ทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
นางสาวณิลุบล ทิพย์อาสน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววัลยา 
วัลยา ธำรงลักษณ์รัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  
นางสาวมลธิชา ไทพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

นางสาววัลภา น้ำดอกไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติกา


   

 นางสาวพาณี 
พาณี น้อยทวี
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

 
นางสาวธนพร  พวงศรี
เจ้าหน้าที่โครงการ