ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

 09 กรกฎาคม 2562 | 482
จำนวนบุคลากรภาครัฐ ปีการศึกษา 2562

 28 สิงหาคม 2561 | 406

 10 มีนาคม 2560 | 1470
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2560 งวด2

 10 มีนาคม 2560 | 470
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2560 งวด1

 10 มีนาคม 2560 | 278
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 งวด3

 10 มีนาคม 2560 | 227
ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ2559 งวด3

 26 มกราคม 2558 | 5219
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี้

 17 กรกฎาคม 2556 | 3081
รายงานสรุปจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ กง.2 งวดที่ 3  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น.

 19 มิถุนายน 2556 | 1544
สรุปจำนวนบุคลากรเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556  งวด 3 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น.

 08 ตุลาคม 2555 | 3560