ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาปี 2554 - 2557

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2554-2557

 30 มิถุนายน 2559 | 1775

 24 เมษายน 2558 | 829
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2557  จำแนกรายสถานศึกษา ชั้นปี และเพศ

 24 เมษายน 2558 | 1698
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายสถานศึกษา ชั้นปี และเพศ

 23 เมษายน 2558 | 968
จำนวนนักเรียนนักศึกษาระบบ ทวิภาคี ปีการศึกษา 2557 จำแนกสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา และระดับชั้น 

 20 ตุลาคม 2557 | 1926
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทวิชา 1. เกษตรกรรม 2. คหกรรม 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. พาณิชยกรรม(ปวช.) / บริหารธุรกิจ 5. ประมง 6. ศิลปกรรม 7. อุ...

 20 ตุลาคม 2557 | 1181

 20 ตุลาคม 2557 | 985
1. สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทความพิการ ระดับชั้น และเพศ 2. จำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการ จำแนกรายสถานศึกษา ระดับการศึกษาชั้นปี และเพศ ปีการศึกษา 2557

 22 สิงหาคม 2557 | 1300

 16 สิงหาคม 2557 | 1678
จำนวนนักเรียนนักศึกษาภาพรวมทั่วประเทศ จำแนกตามสังกัด ชั้นปี และเพศ ปีการศึกษา 2556

 15 สิงหาคม 2557 | 1751
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกประเภทวิชา สถานศึกษา และระดับชั้น