ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2558

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2558

 02 กันยายน 2559 | 1751
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาขางาน และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 1004
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชา สาขางาน และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 889
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสถานศึกษา  และระการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 780
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทวิชา  ระดับการศึกษา  และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 587
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทวิชา  และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 683
สถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนก ประเภทวิชา ระดับชั้น การจัดการศึกษา ปกติและทวิภาคี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 735
สถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกภาค และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 604
จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. จำแนกระบบการจัดการศึกษาแบบปกติและทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทวิชา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 555
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 แยกตามหน่วยงาน และระดับ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 708
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
เขียนโดยหน่วยงาน :