ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 199

 20 กันยายน 2561 | 194

 11 มิถุนายน 2561 | 339
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

 15 มกราคม 2561 | 662

 15 มกราคม 2561 | 618

 08 มกราคม 2561 | 657

 08 มกราคม 2561 | 611

 07 ธันวาคม 2560 | 515
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา

 21 พฤศจิกายน 2560 | 218

 19 ตุลาคม 2560 | 845