ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 315
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 กันยายน 2561 | 302
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 มิถุนายน 2561 | 434
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 811
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 734
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 725
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 684
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 ธันวาคม 2560 | 675
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 21 พฤศจิกายน 2560 | 290
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 ตุลาคม 2560 | 926
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.