ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 265

 20 กันยายน 2561 | 255

 11 มิถุนายน 2561 | 398
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

 15 มกราคม 2561 | 757

 15 มกราคม 2561 | 690

 08 มกราคม 2561 | 702

 08 มกราคม 2561 | 659

 07 ธันวาคม 2560 | 575
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา

 21 พฤศจิกายน 2560 | 265

 19 ตุลาคม 2560 | 895