ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 250

 20 กันยายน 2561 | 242

 11 มิถุนายน 2561 | 386
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

 15 มกราคม 2561 | 728

 15 มกราคม 2561 | 673

 08 มกราคม 2561 | 690

 08 มกราคม 2561 | 644

 07 ธันวาคม 2560 | 548
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา

 21 พฤศจิกายน 2560 | 247

 19 ตุลาคม 2560 | 885