ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 342
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 กันยายน 2561 | 321
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 มิถุนายน 2561 | 450
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 855
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 764
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 739
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 690
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 ธันวาคม 2560 | 743
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 21 พฤศจิกายน 2560 | 303
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 ตุลาคม 2560 | 935
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.