ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 393
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 กันยายน 2561 | 369
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 มิถุนายน 2561 | 488
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 931
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 813
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 770
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 723
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 ธันวาคม 2560 | 898
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 21 พฤศจิกายน 2560 | 334
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 ตุลาคม 2560 | 968
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.