ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 153

 20 กันยายน 2561 | 150

 11 มิถุนายน 2561 | 303
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

 15 มกราคม 2561 | 617

 15 มกราคม 2561 | 575

 08 มกราคม 2561 | 632

 08 มกราคม 2561 | 585

 07 ธันวาคม 2560 | 489
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา

 21 พฤศจิกายน 2560 | 198

 19 ตุลาคม 2560 | 823