สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 28 กันยายน 2563 | 47

 27 สิงหาคม 2563 | 568

 20 สิงหาคม 2563 | 350

 19 สิงหาคม 2563 | 150

 11 สิงหาคม 2563 | 311

 07 สิงหาคม 2563 | 490
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น

 07 สิงหาคม 2563 | 196