สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 28 กันยายน 2563 | 0

 27 สิงหาคม 2563 | 264

 20 สิงหาคม 2563 | 180

 19 สิงหาคม 2563 | 91

 11 สิงหาคม 2563 | 185

 07 สิงหาคม 2563 | 313
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบการศึกษา และระดับชั้น

 07 สิงหาคม 2563 | 125