สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

 11 กุมภาพันธ์ 2562 | 300

 15 มกราคม 2562 | 335
สถิติจำนวนนักศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามหลักสูตร

 04 ธันวาคม 2561 | 552

 03 ธันวาคม 2561 | 899

 10 กันยายน 2561 | 725

 31 สิงหาคม 2561 | 551

 30 สิงหาคม 2561 | 163

 29 สิงหาคม 2561 | 232

 29 สิงหาคม 2561 | 61

 29 สิงหาคม 2561 | 74