สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

 11 กุมภาพันธ์ 2562 | 360

 15 มกราคม 2562 | 374
สถิติจำนวนนักศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามหลักสูตร

 04 ธันวาคม 2561 | 605

 03 ธันวาคม 2561 | 957

 10 กันยายน 2561 | 772

 31 สิงหาคม 2561 | 587

 30 สิงหาคม 2561 | 184

 29 สิงหาคม 2561 | 260

 29 สิงหาคม 2561 | 81

 29 สิงหาคม 2561 | 94