สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2561

 11 กุมภาพันธ์ 2562 | 423

 15 มกราคม 2562 | 424
สถิติจำนวนนักศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามหลักสูตร

 04 ธันวาคม 2561 | 668

 03 ธันวาคม 2561 | 1033

 10 กันยายน 2561 | 831

 31 สิงหาคม 2561 | 639

 30 สิงหาคม 2561 | 224

 29 สิงหาคม 2561 | 322

 29 สิงหาคม 2561 | 115

 29 สิงหาคม 2561 | 127