สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

 09 ตุลาคม 2556 | 1562
สถิติจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จำแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2083
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามจังหวัด  ประเภทวิชา ระดับการศึกษา   และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1971
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามจังหวัด และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2047
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามประเภทวิทยาลัย  และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2157
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล  ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามภาค จังหวัด  สถานศึกษา และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1822
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามภาค  ระดับการศึกษา  และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1991
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1860
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสถานศึกษา เพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2051
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามประเภทวิชา เพศ และชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 23 เมษายน 2555 | 3050
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามประเภทวิชาและชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :