สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

 09 ตุลาคม 2556 | 1517
สถิติจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จำแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2038
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามจังหวัด  ประเภทวิชา ระดับการศึกษา   และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1943
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามจังหวัด และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2008
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามประเภทวิทยาลัย  และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2109
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล  ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามภาค จังหวัด  สถานศึกษา และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1801
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามภาค  ระดับการศึกษา  และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1973
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1837
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสถานศึกษา เพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2036
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามประเภทวิชา เพศ และชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 23 เมษายน 2555 | 3031
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามประเภทวิชาและชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :