โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • นาวสาวอรรจนา จุใจ
  (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • นายศุภสันต์ สุยวานิช
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นายสมคิด ทิมมณีฉาย
  เจ้าหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ)

 

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)

 • นาวสาวอรวรรณ พรมไหม
  (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
  ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์กำลังเครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
 • นางนิศรา โภชากรณ์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางสาวสุภาพร ปีนัง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นายอำพล แต้มทอง
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นางสาวหทันชนก รักบำรุง
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นายอภิรักษ์ บุตรละ
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นายกฤษณ์ จั่นศิริ
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา (MIS)

 • นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์
  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
  ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา
 • นายจักรพงศ์ รินทะวงศ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
 • นางนุชรัตน์ เพ็งวัน
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นายกฤษฎา ผาหยาด
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นายพศิน อยู่อำไพ
  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม (LMS)

 • นางสาวอรรจนา จุใจ
  (ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
  ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม
 • นายทิพากรณ์ หน่อแก้ว
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • นางสาวณิลุบล ทิพย์อาสน์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นาวสาวมลธิชา ไทพิทักษ์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นาวสาววัลภา น้ำดอกไม้
  พนักงานธุรการ ส.4
 • นาวสาวปนัดดา พิพัฒน์
  พนักงานธุรการ ส.4
 • นาวสาวพาณี น้อยทวี
  พนักงานทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)