ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาปี 2554 - 2557

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2554-2557

 30 มิถุนายน 2559 | 1993
เขียนโดยหน่วยงาน :

 24 เมษายน 2558 | 1021
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2557  จำแนกรายสถานศึกษา ชั้นปี และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 24 เมษายน 2558 | 1896
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายสถานศึกษา ชั้นปี และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 23 เมษายน 2558 | 1192
จำนวนนักเรียนนักศึกษาระบบ ทวิภาคี ปีการศึกษา 2557 จำแนกสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา และระดับชั้น 
เขียนโดยหน่วยงาน :

 20 ตุลาคม 2557 | 2167
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทวิชา 1. เกษตรกรรม 2. คหกรรม 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. พาณิชยกรรม(ปวช.) / บริหารธุรกิจ 5. ประมง 6. ศิลปกรรม 7. อุ...
เขียนโดยหน่วยงาน :

 20 ตุลาคม 2557 | 1320
เขียนโดยหน่วยงาน :

 20 ตุลาคม 2557 | 1131
1. สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทความพิการ ระดับชั้น และเพศ 2. จำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการ จำแนกรายสถานศึกษา ระดับการศึกษาชั้นปี และเพศ ปีการศึกษา 2557
เขียนโดยหน่วยงาน :

 22 สิงหาคม 2557 | 1454
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 สิงหาคม 2557 | 1994
จำนวนนักเรียนนักศึกษาภาพรวมทั่วประเทศ จำแนกตามสังกัด ชั้นปี และเพศ ปีการศึกษา 2556
เขียนโดยหน่วยงาน :

 15 สิงหาคม 2557 | 1902
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกประเภทวิชา สถานศึกษา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :