ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2558

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2558

 02 กันยายน 2559 | 1940
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาขางาน และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 1176
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายสถานศึกษา สาขาวิชา สาขางาน และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 1070
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสถานศึกษา  และระการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 966
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทวิชา  ระดับการศึกษา  และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 767
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทวิชา  และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 795
สถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนก ประเภทวิชา ระดับชั้น การจัดการศึกษา ปกติและทวิภาคี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 863
สถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกภาค และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 717
จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. จำแนกระบบการจัดการศึกษาแบบปกติและทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทวิชา และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 672
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 แยกตามหน่วยงาน และระดับ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 02 กันยายน 2559 | 831
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
เขียนโดยหน่วยงาน :