ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 625
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 กันยายน 2561 | 583
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 มิถุนายน 2561 | 680
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 1160
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 991
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 872
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 837
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 ธันวาคม 2560 | 1271
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 21 พฤศจิกายน 2560 | 446
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 ตุลาคม 2560 | 1074
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.