ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ปี 2560

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปี 2560

 20 กันยายน 2561 | 560
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 20 กันยายน 2561 | 525
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 11 มิถุนายน 2561 | 629
จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 1087
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 15 มกราคม 2561 | 933
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 838
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 08 มกราคม 2561 | 799
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 07 ธันวาคม 2560 | 1179
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามขนาสถานศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 21 พฤศจิกายน 2560 | 410
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.

 19 ตุลาคม 2560 | 1035
เขียนโดยหน่วยงาน : ศทอ.