สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ส.ค.09 จำนวนนักเรียนภาครัฐและเอกชนรายประเภทวิชาปีการศึกษา 2560-2564
Created by nutcharat on 9/8/2564 9:26:40

Read More..

ส.ค.11 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาครัฐ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับการศึกษา
Created by nutcharat on 11/8/2564 11:54:36

Read More..

ส.ค.11 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับการศึกษา
Created by nutcharat on 11/8/2564 12:11:42

Read More..

ส.ค.18 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาพิการปีการศึกษา2564 ภาครัฐและเอกชน
Created by nutcharat on 18/8/2564 21:59:21

Read More..

ส.ค.18 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทวิภาคีปีการศึกษา 2564 ภาครัฐและเอกชน
Created by nutcharat on 18/8/2564 22:12:00

Read More..

ส.ค.25 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ภาครัฐและเอกชน
Created by nutcharat on 25/8/2564 12:34:33

Read More..

ส.ค.25 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาครัฐและเอกชน จำแนกตามสถานศึกษา ระดับชั้น และเพศ
Created by nutcharat on 25/8/2564 12:49:35

Read More..

ส.ค.30 จำนวนนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 (ภาครัฐ) จำแนกตามสถานศึกษา ระดับชั้น และเพศ
Created by nutcharat on 30/8/2564 10:36:29

Read More..

ส.ค.30 จำนวนนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 (ภาคเอกชน) จำแนกตามสถานศึกษา ระดับชั้น และเพศ
Created by nutcharat on 30/8/2564 10:43:12

Read More..