สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

 09 ตุลาคม 2556 | 1725
สถิติจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จำแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2226
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามจังหวัด  ประเภทวิชา ระดับการศึกษา   และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2109
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามจังหวัด และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2203
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามประเภทวิทยาลัย  และระดับการศึกษา
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2289
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล  ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามภาค จังหวัด  สถานศึกษา และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1944
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามภาค  ระดับการศึกษา  และเพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2100
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 1962
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสถานศึกษา เพศ
เขียนโดยหน่วยงาน :

 16 ตุลาคม 2555 | 2155
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามประเภทวิชา เพศ และชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :

 23 เมษายน 2555 | 3157
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามประเภทวิชาและชั้นปี
เขียนโดยหน่วยงาน :