รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556| 20964 
 
รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 

                   1.ร้อยละการรับนักเรียนนักศึกษาเทียบกับแผนของสถานศึกษาสังกัด สอศ.  10 มิถุนายน 2556

               2.โปรดอ่านคำชี้แจง ดาวน์โหลด

                            แสดงกราฟการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556


[CONTENTBME]รายงานผลการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th