สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามสถานศึกษา ระดับ และระบบการศึกษา| 1861 
 
[CONTENTBME]สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามสถานศึกษา ระดับ และระบบการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/ผู้ด้อยโอกาส/เทียบโอน/สะสม/เกษตรปฏิรูป/สมทบ/อศ.กช./ม.6)
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th