รายงานสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3และข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560| 941 
 

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3และข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

[CONTENTBME]

รายงานสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3และข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th