สัดส่วนนักเรียนอาชีวะระดับ ปวช. ต่อสามัญ ปีการศึกษา 2553-2555| 1631 
 
[CONTENTBME]สัดส่วนนักเรียนอาชีวะระดับ ปวช. ต่อสามัญ ปีการศึกษา 2553-2555
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th