รายงานสรุปจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561  งวด 3 | 676 
 
รายงานสรุปจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 งวด 3 [CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
งวด3
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th