ข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพปีการศึกษา 2561| 1190 
 

ข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพปีการศึกษา 2561

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
std
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th