นักศึกษา นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2554| 3004 
 
นักศึกษา นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด  ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค  ปีการศึกษา 2554[CONTENTBME]นักศึกษา นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด  ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค  ปีการศึกษา 2554
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th