ข้อมูลนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2557| 1099 
 
[CONTENTBME]

1. สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทความพิการ ระดับชั้น และเพศ

2. จำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการ จำแนกรายสถานศึกษา ระดับการศึกษาชั้นปี และเพศ ปีการศึกษา 2557

 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
พิการ2557
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th