สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจำแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ปีการศึกษา 2557| 2204 
 
[CONTENTBME]สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทวิชา

1. เกษตรกรรม

2. คหกรรม

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. พาณิชยกรรม(ปวช.) / บริหารธุรกิจ

5. ประมง

6. ศิลปกรรม

7. อุตสาหกรรม

8. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

9. อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประเภทวิชา2557
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th