เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา| 956 
 

โดยมี นายศิริชัย จำเนียร์สวัสดิ์ และคณะทำงาน เข้าต้อนรับพร้อมนำชม โครงการต่างๆ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ด้านการเกษตร 
และ โครงการระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม - eDltv ดำเนินการร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีวังไกลกังวล 
พร้อมทั้งนำ เยี่ยมชม ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
อีกทั้งยังสามารถประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในกรณีมีการประชุมเร่งด่วน

[CONTENTBME]
  

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th