ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2557| 1052 
 
[CONTENTBME]ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2557  จำแนกรายสถานศึกษา ชั้นปี และเพศ
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ต่างสัญชาติ57
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th