จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงบูรณาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอกและถนนรามอินทรา กับโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และมติ ครม. ๔ เมษายน ๒๕๕๔ | 16 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศทอ. จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงบูรณาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอกและถนนรามอินทรา กับโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และมติ ครม. ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th