เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพื้นที่ศูนย์รวมสื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔| 49 
 

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพื้นที่ศูนย์รวมสื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th