ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการตรวจสอบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก และถนนรามอินทรา| 24 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการตรวจสอบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก และถนนรามอินทรา

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th