ปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายหัวเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1| 1277 
 
[CONTENTBME]
     สถานะการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบรายบุคคล ปีงบประมาณ 2560 งวด 1 ทางระบบ datacenter.vec.go.th หลังปิดระบบเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. จากการประมวลผลข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลทั่วประเทศพบว่ามีสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จำนวน 3 แห่ง โดยยังมีข้อมูลซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาอื่น ทั้งนี้สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาแจ้งว่าจำเป็นต้องชะลอการจัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับสถานศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลฯ โดยมีรายชื่อสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
     1.วิทยาลัยการอาชีพไชยา
     2.วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
     3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
     จึงขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นติดต่อ นางนุชรัตน์  เพ็งวัน เป็นการด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1308 มือถือ 0 8468 87852
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Datacenter2560-1@230959
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th